موقعیت :دماوند

کارفرما: جناب آقای دکتر معافی

سال طراحی : تابستان 1399

متراژ زمین :  1354متر مربع

مساحت بنا: 780 متر مربع

ایده پروژه: ایجاد فضاهای متنوع در بخش خارجی بنا به جهت بهره مندی از دید و منظر کوه دماوند، (وجود بالکن های باز و مسقف ) ،استفاده از شیب موجود در سایت ، به گونه ای که ورودی سمت جنوب در تراز صفر و بخش شمال در تراز منفی 3 می باشد.