ویلای پسر

موقعیت : کردان، چندار

کارفرما: جناب آقای فلاحپور

سال طراحی : زمستان 1399

متراژ زمین : 784 متر مربع

مساحت بنا : 170 متر مربع

ایده پروژه: ایده اصلی شکل گیری ویلای پسر بر اساس جداسازی بخش های عمومی وخصوصی ویلا و ارتباط این دو بخش از طریق فضای مفصل میان آنها شکل گرفت. این فضای مفصلی (ارتباطی) از طریق گشایش های شفاف (شیشه) نیز با محیط بیرون و محوطه در ارتباط می باشد تا ارتباط درون و بیرون را برقرار نماید.