طراحی ساختمان اداری ونوس

 

نام پروژه : ساختمان اداری کارخانه کارتون سازی
کارفرما : آقای توتونچی
محل اجرا : استان البرز ، شهرک صنعتی صفادشت

توضیحات طراحی : از خواسته های کارفرما طراحی ساختمانی در قالب فضایی مدرن و صنعتی بوده است ، به گونه ای که نیاز های فعالیت اداری و استراحتی کارمندان تامین شود و این خواسته ها از طریق سازمان دهی اتاق هایی با دید آزاد و همچنین وجو د فضایی نیمه باز( بالکن) به سبب تغییر در روحیه کارمندان تعبیه شده است .
1
1-p